Zoals beloofd tijdens de Ondernemingsprijs 2018 zijn de actualiteiten een van de pijlers van het vernieuwde Ondernemend Heiloo. Natuurlijk kunnen we dan ook niet om de ‘aansluiting A9’ heen. Hierna lees je integraal de onlangs ontvangen update van Provincie Noord Holland omtrent de aansluiting A9.


Beste heer/mevrouw,

Graag brengen we u op de hoogte van enkele nieuwe ontwikkelingen binnen het project Aansluiting A9, naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie over het PAS (Programma Aanpak Stikstof).

In mei 2018 hebben we u laten weten dat de Raad van State alle behandelingen met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) had stilgelegd, omdat de Raad van State vragen heeft gesteld over de toepassing van PAS binnen de Europese richtlijnen. Inmiddels heeft het Hof van Justitie op 9 november antwoord gegeven op deze vragen. Het Hof geeft aan dat PAS voldoet aan de Europese richtlijnen, maar dat er wel zware eisen gelden voor onderbouwing van PAS. Het is nu aan de Raad van State om te beoordelen of het PAS aan deze zware eisen voldoet. De zitting is gepland op 14 februari 2019. Een uitspraak wordt begin mei 2019 verwacht. Naar verwachting leidt de landelijke PAS-discussie op dit moment tot een projectvertraging van tenminste 9 maanden.

Nieuwe berekeningen
De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo hebben eind oktober een nieuwe berekening, zogenoemde Aerius-berekening, laten uitvoeren om te kijken of we met de opkomst van elektrisch rijden en de beperkingen van de uitstoot door wegverkeer nog te maken hebben met het PAS. De daarbij gebruikte verkeerscijfers vanuit het project zijn niet anders dan in 2016. De herberekening laat het volgende resultaat zien:

een depositie van stikstofdioxide van 0,01 mol/ha/jaar (= 0,14 gram/ha/jaar) op het natuurgebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder
0,00 mol/ha/jaar depositie op de andere drie relevante natuurgebieden (Eilandspolder, Polder Westzaan en het Noord-Hollands Duinreservaat).

Deze waarden liggen onder de grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar, zoals opgenomen in het PAS. Boven deze waarde geldt een vergunningsplicht. De nieuwe berekening is gunstiger dan de Aerius-berekening uit 2016, waarbij de depositie 0,07 mol/ha/jaar was op het Noord-Hollands Duinreservaat. Op basis van die berekening is destijds een vergunning op grond van artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 aangevraagd. Deze is verleend op 15 augustus 2016 en was noodzakelijk voor de bestemmingsplanprocedure.

Op basis van de uitkomsten van deze nieuwe Aerius-berekening heeft Arcadis een ecologische beoordeling op de stikstofdepositie uitgevoerd, om te beoordelen of er meetbare of waarneembare effecten op de Natura 2000-gebieden te verwachten zijn als gevolg van de optredende stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jaar. Dit is niet het geval.

Wat betekent dit?
De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo zijn van mening dat met de nieuwe Aerius-berekening én de ecologische beoordeling is aangetoond dat geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van het PAS. Op basis van deze conclusie zullen de gemeenten Castricum en Heiloo bij de Raad van State bepleiten dat de liggende beroepszaken in het kader van de twee bestemmingsplannen Aansluiting A9 Heiloo spoedig in behandeling kunnen worden genomen.

Zodra op basis hiervan nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we u daarvan natuurlijk weer op de hoogte.

Lees ook