Beknopt verslag bijeenkomst Bestuur Ondernemend Heiloo d.d. 22 maart 2013

Aanwezig: Hr. Henk Morsch, Hr. Rob van der Wal, Hr. Jan Bellekom, Hr. Thijs Smit, Mw. Agnes Opdam

1. Opening: De voorzitter Henk Morsch opent de vergadering om 16:30 uur en heet de aanwezigen van harte welkom bij Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo.

2. De notulen van de bestuursvergadering van 08 februari 2013 zijn goedgekeurd.

3. Agnes heeft de leden van bedrijventerrein de Boekelermeer via een email bericht geïnformeerd over wat de plannen zijn inzake de wijziging in het bestemmingsplan Boekelermeer (met name het plaatsen van windmolen) en heeft tevens vermeld dat de zienswijze binnen 6 weken dient te worden ingediend door de leden zelf.

Op 15 februari jl. heeft Rob van der Wal – tijdens de netwerkbijeenkomst – een taart en een bloemetje in ontvangst mogen nemen van de VVD-afgevaardigden vanwege zijn inzet ten aanzien van de aanleg van glasvezel in Heiloo. Daarnaast neemt hij een voorbeeldpositie inzake duurzaam ondernemen omdat hij als eerste met groene/electrische bedrijfsauto’s is gaan werken. Rob vindt het jammer dat er tijdens deze uitreiking de focus lag op zijn aandeel inzake de aanleg van glasvezel terwijl Breednet, Hero Veger, Corlien Moleman hier in de eerste opzet ook veel aan bijgedragen hebben.

4. Ingekomen stukken:
– Uitnodiging van de Kamer van Koophandel inzake bijeenkomst op 3 april a.s. met als onderwerp “Hoe hard lopen gemeenten voor Ondernemers”. Agnes probeert bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
– Email d.d. 24 februari jl. van Marcel Keet inzake de Heiloo Olympics. De heer Keet zou graag een mailinglijst van onze leden willen ontvangen, zijn goede doelen eens bespreken tijdens een bestuursvergadering en vermelding van deze doelen (met eventueel logo’s) op de website van Ondernemend Heiloo. Zijn laatste opmerking inzake vermelding APK Service als lid bij Ondernemend Heiloo is inmiddels geregeld. Het Bestuur heeft veel respect voor goede doelen, maar is van mening dat Ondernemend Heiloo – conform haar statuten – bedoeld is voor ondernemerszaken en niet voor goede doelen. Het verstrekken van email adressen van onze leden voor onze leden is niet bedoeld voor het benaderen van onze leden voor goede doelen. Vermelding van de goede doelen op de website van Ondernemend Heiloo is geen probleem.
– Email d.d. 7 maart 2013 van Nico Adrichem. Hierin staat vermeld dat de kapel (Willibrordus Stichting) na de zomer in de steigers gaat voor een casco restauratie waarvoor subsidie is verkregen. Als het gaat om de toekomstige functie (multi-functioneel) is het nuttig om draagvlak en ideeën te krijgen uit de gemeenschap Heiloo/ regio. Het idee is om daarvoor in mei een grote bijeenkomst te organiseren, waarbij ook ondernemers-ideeën over de toekomst van dit voor Heiloo en de regio unieke en markante gebouw van harte welkom zijn. Zowel Nico Adrichem als GGZ zijn geen lid van onze vereniging. De heer Adrichem kan hiervoor een uitnodiging maken en deze zal dan op onze website geplaatst worden.
– Henk Morsch heeft een verzoek van Adrie Bijvoet ontvangen om op 28 maart ook bij Dorcas langs te komen (bedrijfsbezoek voorafgaand aan de jaarvergadering). Dit is helaas niet mogelijk. Leden die Dorcas willen bezoeken, kunnen dit tijdens de openingstijden van Dorcas doen.

5. Organisatie inzake Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2013
– Voorafgaand aan de Ledenvergadering vinden er 2 bedrijfsbezoeken plaats te weten bij Erkamp Projectservice BV (aankomst om 16:30 uur en vertrek om 17:15 uur) en aansluitend bij Silhouet & La Locanda (aankomst om 17:30 uur en vertrek om 18:30 uur). Om 18:45 uur eenvoudige maaltijd bij Brasserie in ’t Groen. 20:15 uur: aanvang vergadering.
– KVO door Rob van der Wal met thema: hercertificering. Tijdstip 20:30 – 21:00 uur. Het certificaat wordt uitgereikt tijdens deze vergadering. Henk Morsch voert het woord en nodigt Agnes van Leeuwen (MKB Nederland), Hans Romeijn, Corlien Moleman, Hero Veger, Martin Lambert (commandant Brandweer), Marijke Kapteijn , Dirk Haasnoot en collega Edwin (Politie), uit om naar voren te komen.
– Henk Morsch bedankt het webteam, sprekerscommissie en het KVO team.
– Als afsluiting van de vergadering zijn de bedrijfpresentaties: in de juiste volgorde 1. Tusk Force door Oscar Haartman 2. Stip Business Controlling door Ronald van Stiphout 3. AMBOR creatie door Anne-Marie Bor 4. Van der Steen Autobedrijf BV door Frans Bakker. 22:15: sluiting van vergadering en netwerkborrel.

6. HOF officieel maken met statuten (dit met het oog op o.a. Heiloo 2030). Het Bestuur is van mening dat het HOF een informeel overlegorgaan van ondernemers is en dit willen we zo houden.

7. Heiloo 2030 – avond beleggen binnen Ondernemend Heiloo (Anne-Marie Bor). Jan Bellekom wil dit liever zelf gaan organiseren. Dit zal dan plaatsvinden op een ‘reguliere’ gewone avond buiten de netwerk bijeenkomst.

8. Ledenwerf-actie: dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende bijeenkomst i.v.m. de tijdsplanning.
9. Rondvraag
Geen items

10. Om 18:30 uur sluit de voorzitter de vergadering. De volgende vergadering is gepland op donderdag 25 april om 20:00 uur bij Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo.

Heiloo, 27 maart 2013 opgesteld door Agnes Opdam

Lees ook

Praat mee!