Voorontwerpbestemmingsplan Boekelermeer

De gemeente Heiloo is voornemens het voorontwerpbestemmingsplan Boekelermeer Heiloo te publiceren in de Uitkijkpost van woensdag 13 februari 2013 waarna het plan wordt vrijgegeven voor inspraak. Het voorontwerp ligt ter inzage vanaf donderdag 14 februari 2013 tot en met woensdag 27 maart 2013.

Wij verwijzen u per bovengenoemde datum naar de gemeentelijke website, waar u het voorontwerpbestemmingsplan kunt inzien (www.heiloo.nl, bij ‘buurt’, ruimtelijke ordening’ en dan onder ‘bestemmingsplannen’).

Vanaf dezelfde datum kunt u het voorontwerp ook inzien op de landelijke website (www.ruimtelijkeplannen.nl/NL.IMRO.0399.BPBoekelermrHeiloo-VO01).
Ook ligt het plan bij de informatiebalie in het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek aan de Westerweg.

Het bedrijventerrein Boekelermeer Heiloo omvat in grote lijnen het als volgt begrensde gebied:

– aan de westzijde de ringsloot;
– aan de noordzijde de gemeentegrens met Alkmaar;
– aan de oostzijde het bedrijventerrein Boekel tevens grens met de gemeente Castricum;
– aan de zuidzijde de Kanaalweg.

Met het voorontwerpbestemmingsplan wordt het thans nog geldende bestemmingsplan Boekelermeer –Zuid 3 uit 2003 geactualiseerd.
Een wettelijk verplichte herziening, nieuwe ontwikkelingen en gewijzigde inzichten hebben geleid tot dit nieuwe voorontwerpbestemmingsplan.

Wij maken u erop attent, dat u uiterlijk woensdag 27 maart 2013 een schriftelijke inspraakreactie kunt insturen.

U kunt uw reactie opsturen naar:

Gemeente Heiloo
t.a.v. de heer L. Bas
afdeling VROM
Postbus 1
1850 AA HEILOO

of e-mailen naar:
l.bas@heiloo.nl

Lees ook

Praat mee!