Nieuw groenbeleid: groen behouden, beschermen en waar mogelijk versterken

Heiloo is een groene gemeente en dat moet zo blijven. Dit is een van de belangrijkste uitgangspunten in het nieuwe groenbeleid. In het plan zijn maatschappelijke ontwikkelingen verwerkt als klimaatadaptatie en natuurvriendelijk beheer om de biodiversiteit te verhogen. Ook is er een voorstel om het huidige groen beter te beschermen. Het plan laat vooral zien hoe de gemeente de komende 10 jaar met het groen wil omgaan. Het college besprak het beleidsplan op 18 juni en wil het nu ter vaststelling voorleggen aan de raad.

Aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en identiteit
Heiloo is een groene, natuurvriendelijke gemeente. Zij is trots op haar groen en natuur. Het gemeentelijk groen bestaat uit plantsoenen, begraafplaatsen, recreatiebos, bermen, gazon en parkjes. Maar Heiloo heeft ook waardevolle landgoederen met oude beukenlanen en weidse polders. In het nieuwe beleid staan vier thema’s centraal: biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en identiteit.

Wethouder Antoine Tromp: “Een kwalitatief hoogwaardige groene omgeving is belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit. Een strak gemaaid gazon voegt niets toe aan de biodiversiteit maar een grasveld met rode klaver zit vol met wilde bijen. Daarom willen wij meer aandacht geven aan natuurvriendelijk maaien, ook in de bebouwde kom. Groen is ook een buffer voor piekbuien en grote bomen zorgen voor een koelere omgeving. Maar een groene omgeving draagt ook bij aan een betere (mentale) gezondheid: het nodigt uit om te bewegen en te ontspannen voor jong en oud.

Voor de identiteit van Heiloo is groen belangrijk. Ruim aangelegd openbaar groen, natuur- en recreatiegebieden en landgoederen kenmerken Heiloo. Denk bijvoorbeeld aan landgoed Nijenburg met de oude beukenlanen, historische gebouwen, een fraai parkbos en weidse polders. Daar moeten we zuinig op zijn en daar geeft dit nieuwe groenbeleidsplan handvatten voor. Door in nieuwbouwwijken aanwezig groen in te passen proberen wij de identiteit van Heiloo te behouden en waar mogelijk te versterken. Zo blijft Heiloo een groene gemeente, nu en in de toekomst!”

Meer grip op groen
Steeds meer functies en randvoorwaarden leggen een claim op de openbare ruimte. Omdat deze beperkt is, kunnen belangen in strijd zijn met elkaar. Het beleidsplan zorgt voor meer grip op het groen door het maken van keuzes en nieuwe beleidskaders.

Wethouder Antoine Tromp: “Als het gaat om groen moeten er soms keuzes worden gemaakt. Groen of bouwen. Groen krijgt meer stem met dit groenbeleidsplan. Bij nieuwe (particuliere) ruimtelijke ontwikkelingen geeft het plan duidelijke richtlijnen voor de hoeveelheid aan te leggen groen en welke kwaliteit dit groen moet hebben.
Oude bomen en hagen willen wij als onderdeel van het cultureel erfgoed straks nog beter beschermen in het nog te maken omgevingsplan. Ook vinden wij dat waardevolle bomen in particuliere tuinen een betere bescherming verdienen. Onderzocht wordt of dit in het omgevingsplan opgenomen kan worden. Als laatste wil ik inwoners oproepen om vooral mee te doen met ‘’Groen in de Buurt’’ waarin groene bewonersinitiatieven van idee tot uitvoering worden gebracht”.

Groene ring
Verder is er de wens om de groene ring rondom Heiloo te sluiten. Waar Heiloo langs de bestaande woonwijken wordt omzoomd door groen- en recreatiegebieden, ontbreekt dit bij de Zandzoom. Vanuit de Overeenkomst Nieuwe Strandwal ligt er een opgave om ook hier in te zetten op voorzieningen voor natuur, landschap en recreatie.

Uitwerking in groenbeheerplan
Het beleidsplan bevat voornamelijk uitgangspunten, ambities en wensen. Een aantal van deze wensen kan budget neutraal worden uitgevoerd. Maar voor de realisatie van een deel is extra geld nodig. Bij de uitwerking van deze wensen in het beheerplan wordt dit geld bij de raad aangevraagd. Dan komen ook de keuzes in beeld van verschillende uitvoeringscenario’s met daaraan verbonden kosten. Het is dan aan de raad om hier keuzes in te maken.

Proces en planning
Het beleidsplan is tot stand gekomen in samenspel met inwoners en natuurorganisaties. Men kon een enquête invullen en er zijn meerdere bijeenkomsten geweest. Op 1 juli bespreekt de commissie het groenbeleidsplan en naar verwachting vindt besluitvorming plaats in de raad op 15 juli. Na vaststelling van de kaders in het groenbeleidsplan wordt het groenbeheerplan herzien.