Taskforce voor wederopstanding Heiloo

Om culturele en welzijnsorganisaties, verenigingen en ondernemers te helpen de coronacrisis te overleven heeft de gemeente Heiloo het Herstelfonds Heiloo in het leven geroepen. Er is een totaalbedrag van maar liefst € 500.000 beschikbaar gesteld. Een groot deel hiervan is gebruikt voor huurkwijtschelding aan niet-commerciële verenigingen en organisaties ter compensatie van verlies omdat bijvoorbeeld kantines gesloten waren. Voor het restant – € 150.000 – ging de gemeente op zoek naar een andere invulling en zo is het Taskforce Herstelfonds ontstaan.

Tekst en foto: Linda van Rozendaal/Uitkijkpost Media

De Taskforce bestaat uit de volgende personen, die ieder een andere sector vertegenwoordigen:
Dolf Balkema, voorzitter
Henk Morsch, ondernemers
Mevrouw Ted Herkes, welzijn
Job Twisk, cultuur
Lars de Zeeuw, sport
Nico Bakker, communicatie

Namens gemeente Heiloo is wethouder Rob Opdam portefeuillehouder voor de Taskforce en gebiedsregisseur Debbie Bruinsma is aanspreekpunt voor de leden van de Taskforce.
Wethouder Rob Opdam vertelt: “Binnen de gemeente hebben we gekeken hoe we de gevolgen van corona konden tackelen. Al snel ontstond het idee om een groep mensen te verzamelen uit het dorp, die weten wat er in het dorp speelt en die de juiste contacten hebben. Externen die hun roots hebben in sport, cultuur, welzijn en de ondernemerswereld en die gezamenlijk als onafhankelijke taskforce de gemeente kunnen adviseren. Wij gaan ons niet bemoeien met hun werk.”

Voorzitter Dolf Balkema: “De Taskforce kijkt naar de wederopstanding van Heiloo. Het idee is om niet alleen te kijken naar hoe we kunnen herstellen, maar vooral hoe we hier sterker uit kunnen komen. Voorheen was er weinig samenwerking tussen de verschillende verenigingen of sectoren. We hopen dat er ideeën ontstaan waarin er veel meer samen wordt opgetrokken. Samen zijn we sterker en moeten we bouwen aan een krachtiger Heiloo. Er is een flink bedrag beschikbaar waar men een aanvraag voor kan indienen. We hopen op heel veel mooie samenwerkingsverbanden, zoals bijvoorbeeld een sportvereniging die een muziekclub helpt.”

Uiteraard moet de aanvraag wel aan bepaalde criteria voldoen, waaronder:
1. Er moet sprake zijn van een bepaalde continuïteit;
2. De vermenigvuldigingsfactor.

Dolf legt uit: “Het kan niet zo zijn dat een club of vereniging vraagt om een financiële bijdrage, maar er over een half jaar weer precies hetzelfde voorstaat. Het idee is dat de bijdrage die men via de Taskforce kan krijgen, een structurele verbetering oplevert. Geen injectie dus om het hoofd nog een half jaartje boven water te houden, maar een investering die ook op de langere termijn voordeel oplevert. Continuïteit dus. De vermenigvuldigingsfactor heeft te maken met de manier waarop er, door het op de juiste manier inzetten van de bijdrage, een soort sneeuwbaleffect ontstaat, waardoor het voordeel groter wordt. Hiervan kan sprake zijn wanneer de investering aantoonbaar omzet genereert, maar ook als niet alleen de eigen club, maar ook andere clubs of verenigingen voordelen van de investering of ondersteuning ondervinden.”

Heel Heiloo Helpt

“Vanuit die gedachte kunnen er mooie samenwerkingsverbanden ontstaan,” beaamt ook Nico Bakker. “We moeten het samen doen: ondernemers, clubs en verenigingen. Een gedachte die ook mooi past binnen Natuurlijk Heiloo en prima aansluit op de campagne ‘We zijn er voor elkaar’, die verlengd zal worden met als onderliggend thema ‘Heel Heiloo Helpt’. Per 1 september zal de website Natuurlijk Heiloo dan ook geheel zijn ververst.”
Dolf voegt er nog aan toe dat hij het positief vindt hoe de gemeente qua denken en kennis uit haar spreekwoordelijke hok komt. “Door informeel aan te schuiven bij discussies over specifieke projecten wordt de drempel lager om iets te vragen of te bespreken. Zo wordt er buiten het gemeentehuis al draagvlak gecreëerd en ontstaan er verschillende overlegstructuren en samenwerkingen. Niet alleen binnen de overheid en de verschillende sectoren, maar juist ook tussen de verschillende sectoren en de overheid. Een belangrijke ontwikkeling, die voortkomt uit een nare periode.”

Aanvraag indienen

U kunt tot 31 augustus uw aanvraag bij de Taskforce indienen. De Taskforce beoordeelt de aanvragen en kijkt of deze waar mogelijk eventueel gebundeld kunnen worden. Daarna legt de Taskforce de aanvragen voor aan het College met een advies. Het is het College dat uiteindelijk de beslissing neemt. De voorzitter benadrukt nog eens het belang om niet alleen aan de eigen toko te denken, maar vooral ook wat jouw club (of idee) voor een ander kan betekenen. Dolf: “Het is de bedoeling dat de aanvragen in oktober zijn toegewezen, zodat de betreffende partij er ook op korte termijn mee aan de slag kan. Niet alles zal worden gehonoreerd, maar iedereen kan een gesprek met ons verwachten.” De Taskforce zal in principe tot eind 2020 actief zijn, maar de gedreven voorzitter geeft al aan dat hij het niet los zal laten tot de klus is geklaard.

Oproep

Heeft uw club of vereniging tijdens de coronacrisis een oplossing gevonden, waardoor men de afgelopen periode goed heeft doorstaan? Dan is de Taskforce op zoek naar uw verhaal! Laat het weten via info@heiloo.nl.

Meer informatie:
www.heiloo.nl/herstelfonds

www.natuurlijkheiloo.nl (per 1 september wordt de website vernieuwd)

 

Lees ook